เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บั๊ดดี้ซีเนียร์ดอทคอม www.buddysenior.com

จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์บั๊ดดี้ซีเนียร์ดอทคอม www.buddysenior.com จึงเป็นสื่อออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยมีที่มาจากการทดสอบการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ บนเฟสบุคเพจรุ่นใหญ่วัยเก๋า https://www.facebook.com/zabsenior/ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา พบว่า ความต้องการสาระด้านสุขภาพ สุขอนามัย ความเป็นอยู่ ความบันเทิง จนมีผู้สนใจร่วมกดไลค์เพื่อเป็นสมาชิกของเพจดังกล่าวมากกว่า 1 หมื่นราย
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนารูปแบบข้อมูลข่าวสารออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ ในแบบเว็บไซต์ ที่จะมีการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตทั้งด้านสาระด้านสุขภาพ สุขอนามัย ความเป็นอยู่ ความบันเทิง เทคโนโลยี สำหรับผู้สูงอายุและที่เจ็บป่วย รวมถึงมีการทำให้เกิดศูนย์รวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ในยามที่จำเป็น โดยจะมีการขยายประเภทผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เว็บไซต์บั๊ดดี้ซีเนียร์ดอทคอม www.buddysenior.com เราตั้งปณิธานว่า จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันปลูกจิตสำนึกเยาวชนและคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสระลึกและสำนึกถึงผู้สูงอายุ ในฐานะเป็นผู้อาวุโส ผู้มีประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตมามากมาย ควรได้รับความเคารพนับถือ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยที่โดเด่น แม้จะเป็นวิถีในอดีตของผู้สูงอายุแต่ละท่าน จะมีความแตกต่างจากคนรุ่นใหม่ ทั้ง GEN X , GEN Y หรือ GEN Z ในด้านวิถีชีวิต รวมถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆ ก็ตาม แต่พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า ท่านผู้สูงอายุของเรานั้น ก็มีพลังบางอย่างที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเหล่านั้นไม่มีนั่นเอง

และสุดท้าย เว็บไซต์บั๊ดดี้ซีเนียร์ดอทคอม www.buddysenior.com ต้องการให้เป็นสื่อกลาง ในการกระตุ้นให้ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และร่วมกันทำให้ทุกๆ วัน เป็นเสมือนหนึ่งวันรวมญาติ ที่จะได้อยู่กันแบบอบอุ่นและมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาในแบบครอบครัวกันนั่นเอง

www.buddysenior.com
บริษัทอเบาท์ซีเนียร์ จำกัด

Back to top button