สาระน่ารู้

สิทธิที่ได้ยกเว้นการตัดไฟในกรณีมีผู้ป่วย

ภาษาทางการ.จะเรียกว่า หลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า สำหรับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแล หรือ มีผู้ป่วยที่มีความ
จำเป็นใช้ไฟฟ้า ในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาล

ส่วนภาษาชาวบ้าน คือ การขอให้จ่ายไฟ ให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อถูกตัดไฟ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน .เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า. พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๙ (๒) ประกอบกับ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดให้ ข้อ ๑๐..ผู้ขายไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อ หรือ
ผู้ซื้อที่มีบุคคลอยู่ในความดูแลหรือมีผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์
เพื่อการรักษาพยาบาล หากไม่เช่นนั้น จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ และลงทะเบียนรายชื่อ
กับผู้ขายตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่มีความจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลได้รับความสะดวก
และได้รับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จาก กฟภ.

>>> สามารถดาวน์โหลด เอกสารเรื่องหลักเกณฑ์ และ หนังสือคำร้องเพื่อใช้สิทธิ์ ที่ลิงค์นี้ <<<

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ส่วนคำว่า PEA ย่อมาจาก Provincial Electricity Authority หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

photo credit —– https://static.posttoday.com/media/content/2018/11
photo credit —— https://pbs.twimg.com/media/C0uwpx1UAAAjs_9.jpg

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Show More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button