สาระน่ารู้

ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมงคลข้อที่ ๒๓

นิวาโต แปลว่า ไม่พองลม มาจากภาษาบาลีว่า นิวาตะ อันมีความหมายว่าเอามานะทิฏฐิออก มีความสงบเสงี่ยม
เจียมตน ลดมานะถือตัว ซึ่งก็คือคนที่ควบคุมตนเองให้อยู่ในวิสัยปกติตามความเป็นจริง เปรียบเสมือนดังลูกโป่ง
ที่ยังไม่เติมลมเข้าไป ลักษณะคล้ายกับความเคารพ แต่เป็นคนละความหมาย กล่าวคือ ความเคารพ (คารวธรรม)
เป็นการตระหนักถึงคุณงามความดีของคนอื่นและสิ่งอื่น ๆ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลนั้นและสิ่งนั้น อย่างถูกต้องจริงใจ

ถือเป็นการแสดงออกทางกายและทางวาจาเป็นหลัก ส่วนความอ่อนน้อมถ่อมตน (นิวาตธรรม) นั้น เป็นเรื่องของ
การตระหนักตัวเอง แล้วสามารถวางตนได้ถูกต้องเหมาะสม ไม่หยิ่งยโสโอหัง ไม่โอ้อวดเกินจริง และก็ไม่ยกตน
ให้สูงโดยการกดคนอื่นให้ต่ำ มีความสุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น รู้กาลควรไม่ควร ซึ่งเกิดจากคติภายในจิตใจเป็นหลัก

กล่าวโดยสรุป ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้มีลักษณะตรงกันข้ามกับความเย่อหยิ่ง ซึ่งหมายถึงการทะนงตนว่า สูง ดี
เด่นเกินกว่าผู้อื่น แล้วแสดงอาการจองหองเกินฐานะ และยโสโอ้อวดเกินจริง ความเย่อหยิ่งอย่างนี้เกิดจากผู้ซึ่ง
ยึดถือเอาภาพลวงที่ไม่ได้เป็นสิ่งจริงแท้มาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยว และประเมินค่าตนเองว่า สูง ดี เด่น กว่าผู้อื่น

คนที่นิสัยเย่อหยิ่งนี้ มักเต็มไปด้วยความประมาท และความประมาทเช่นนี้ ทำให้คนที่เย่อหยิ่งนั้นลืมตัว
และแสดงพฤติกรรมที่หยาบช้า เพื่อดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่มีชาติกำเนิด ทรัพย์สิน การศึกษาที่ต่ำกว่า
ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมงคลข้อที่ ๒๓
ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมงคลข้อที่ ๒๓
ลักษณะของผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น ไม่ใช่คนอ่อนแอ แบบที่หลายคนเข้าใจกันผิด แต่เป็นคนที่อ่อนโยน
แต่เข้มแข็ง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรู้จักยอมรับนับถือผู้อื่น เป็นผู้ไม่มีปมด้อยและไม่มีปมเด่น เป็นคนที่กล้า
เผชิญหน้ากับความจริง สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ มีความมั่นใจในตนเอง โดยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการ ดังนี้
.
1. มีกิริยาอ่อนน้อม 2. มีวาจาอ่อนหวาน 3. มีจิตใจอ่อนโยน กล่าวคือ..
ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมงคลข้อที่ ๒๓
การแสดงออกทางกาย ได้แก่ กิริยาท่าทางที่สุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระด้าง ไม่ทำท่าทีหยิ่งยโส ไม่มองคนอื่น
ด้วยความรู้เหยียด รู้จักแสดงความเคารพคนเป็นผู้ใหญ่กว่าด้านชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ รู้จักให้เกียรติแก่สตรี
และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จากความจริงใจ ไม่แสแสร้ง หรือแกล้งทำเกินไปจนกลายเป็นการประจบสอพลอ
…………………….
การแสดงออกทางวาจา ได้แก่ การพูดตามหลักความจริงด้วยถ้อยคำสุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ ไม่ได้หยาบคาย

นุ่มนวล น่าฟัง ชวนให้สบายใจ รู้จักการใช้คำพูดและน้ำเสียงที่เหมาะสม ให้ถูกต้องกาละเทศะ และถูกกับบุคคล

การแสดงออกทางใจ ได้แก่ การมีจิตใจที่อ่อนโยน มองโลกในแง่ดี ไร้อคติ เนื่องจากปัญญาได้ไตร่ตรองแล้วว่า
คนเราทั้งหลายเหล่านี้ จะให้ดีงามเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ รวมไปถึงตัวเราเองก็เช่นกัน
การมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ จะทำให้การพูดและกิริยาท่าทางที่แสดงออกมาเป็นไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมงคลข้อที่ ๒๓

ดังนั้น. หากคนเรายึดถือธรรมะในข้อนี้ ก็จะมีคนรักและเมตตา และเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
ไม่ว่าจะ
ทำอะไรก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรค เพราะอานิสงส์ของความเมตตาและอ่อนน้อม

ป.ล. ภาพดอกไม้ในเนื้อหาคือ ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์แทนความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่สะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ นิยมใช้ในพิธีไหว้ครู


sources by https://www.facebook.com/themettad/posts/1703366086478692
photo credit by https://cdn.pixabay.com/photo/2018/10/12/23/14/blossom-3743201_960_720.jpg
photo credit by https://i02.appmifile.com/images/2018/08/17/60d02cb2-4bcf-4653-8cb0-5984d4efa65a.jpg


 

////////////////////////////////////////////

 

Show More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button